Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene Verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons
aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van
toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden
verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit
hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst
wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en
voor wiens rekening zaken worden geleverd.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken
indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de
koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de
voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is
slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de
voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt
daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard
dan ook in dier voege valt te denken aan het specifiek ontwerpen of aanpassen van artikelen
of verpakkingen aan de individuele eisen van een koper.

Artikel 2. Offertes
1. Al onze specifieke offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële
koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de
offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons
gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de
zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige
lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en
dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben.
Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom,
moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens
behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel
bestaande rechten voor.
3. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop
wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van
onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in
het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.
4. De op onze website of enig ander medium, vermelde prijzen kunnen slechts dienen als een
indicatie en zijn pas voor JwelU bindend indien de order als zodanig is geaccepteerd, indien
de geaccepteerde prijzen afwijken van die welke op de website of ander medium heeft de
koper recht zijn/haar order te annuleren of aan te passen met inachtname van perioden en
voorwaarden zoals hierna in artikel 3 omschreven.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order
schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het
moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een
periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte
order betreft) na het geven van der order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst
te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet
voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt,
indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 8 dagen.
3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de
gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud
van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze
orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan
verenigen.
4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze
medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als
vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door
onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen
1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten
tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen,
fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten,
verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is
gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren
optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht
om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren
zonde dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter
slechts indien wij ons binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt
stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging
genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 8
dagen dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief
de ontbinding in te roepen.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen
1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is
gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit
zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige
levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval - in afwijking van
het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding
van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de
levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde
gevallen van overmacht.
2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken af magazijn
Purmerend. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Eventuele uit- en
inklaring wordt door ons verzorgd, doch is voor rekening van de koper.
3. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar
ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de
koper.
4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te
doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening
brengen.
5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een
afzonderlijke transactie te beschouwen.
6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke
daarvan zijn wij gerechtigd op - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in artikel
6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot
levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zonder voorafgaande
ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien
de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het
bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn
afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van
alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

Artikel 6. Reclame door de koper
1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de
gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offerte, of wat
daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid
en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen
in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de
gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke
spelingen. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken
indien en voorzover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en
ondergeschikten wijzigingen.
2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk
waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering, aan ons ter kennis
worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke
nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de
betreffende zaken al zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle (direct
na ontvangst) te verrichten.
3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een
zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het
aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als
vermeld in lid 2.
4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door
ons geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar
aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar
de gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt,
bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder
omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn
geuit door de koper wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien
zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer
dan één maand sedert de levertijd is verstreken.
5. Uitdrukkelijk uitgezonderd van enig teruggave recht zijn die artikelen die uit oogpunt van
hygiëne niet meer door ons kunnen worden teruggenomen, behalve als de gebreken op dat
tijdstip nog als productie en/of materiaal fout kunnen worden aangemerkt.
6. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons
aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet door
derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-)
aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een
gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende,
door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat,
uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze-:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de
gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden
factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst,
alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde
gebrekkige zaken betrekking hebben;
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor
bedoeld.
3. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken
reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting
onzerzijds.
4. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer
gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er
sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met
de middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te
nemen en wij Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade,
directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder
begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem
tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken,
vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken
zelf.
5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te
zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending
verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico
van de koper onder derden op te slaan.
6. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de
uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voorzover de wet zich er niet
tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van
de koper komen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling
van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door
ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het
recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos
pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde
daarop te vestigen.
3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan
derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.
Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, danwel,
indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan os
over te dragen.
4. Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de
door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van
ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar
ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen
dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het
voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met
name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot
schadevergoeding aan te spreken.
6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te
verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 9. Betaling
1. Betaling dient als hoofdregel vooraf te geschieden in Euro’s, zonder enige aftrek of korting
contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen
bank- of girorekening.
2. Echter na uitdrukkelijke instemming onzerzijds , onmiddellijk na de levering van de betreffende
zaken, althans uiterlijk binnen 8 dagen na de factuurdatum. Bij betaling per bank of giro geldt
de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.
3. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor
een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voorzover
voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze
verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene
recht voortvloeiend.
4. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering
van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de
overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de
verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting tot anderszins
ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op
schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan
wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig
is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke
rente plus 6 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk
zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen
gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van
de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 20 procent van de
hoofdsom met een minimum van 120 euro alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle
nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling
voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande
bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of
maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige
wijze.
5. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3
bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op
de hoofdsom en de lopende rente.
6. Indien in de financiële positie van koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch
voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd
geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, danwel een
wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
7. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een
kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 10. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is
dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare
tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en
vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan
grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, inen
uit-voerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of
bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht
onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de
overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor
bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper
ons niet tot schadevergoeding aanspreken.


Artikel 11. Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend
Nederland recht van toepassing.


Artikel 12. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane
overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in
Nederland.
Naar keuze van JwelU kan zij er ook voor kiezen het geschil voor te leggen aan een bevoegde
arbitrage commissie


JwelU, te Purmerend Nederland